OPINIA PRAWNA PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
środa, 07 października 2015 11:10

Opinia prawna na temat zmian w Statucie wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. 

Problem jest złożony i nie ma praktycznie literatury ani orzecznictwa dotyczącego kwestii będących przedmiotem tej sprawy.

Z jednej bowiem strony to statut określa zasady oraz tryb wyboru i odwołania przez pracowników członka zarządu, jednakże niewątpliwie art. 16 pkt 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wyraźnie wskazuje, że "Przepisy statutu dotyczące wyborów, o których mowa w ust. 1, uwzględniają zasady powszechności, tajności oraz bezpośredniego udziału pracowników."

W komentarzach wyraźnie wskazuje się, że "Za sprzeczne z prawem należałoby uznawać postanowienia statutu, które wyłączałyby w spółkach skomercjalizowanych przewidziane ustawą uprawnienia pracowników." (Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej, Gasiński Ł., LEX 2014 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2013 r. V CSK 311/12)

Jednakże stawianie wymagań dotyczących posiadania wyższego wykształcenia jest kwestią dyskusyjną. Nie sposób z jednej strony odmówić pracodawcy uprawnień do podnoszenia jakości działań członków zarządu oraz rady nadzorczej, jednakże nie może to stać w sprzeczności z ustawową zasadą powszechności udziału pracowników. Zdaniem opiniującego do naruszenia tej zasady doszło w przedmiotowej sprawie biorąc pod uwagę, że nowe wymogi wykluczają udział około 3000 pracowników jako kandydatów do zarządu oraz 2000 pracowników do rady nadzorczej (informacje ze strony www. zzit.pulawy.pl).

Nie sposób również nie zauważyć, że w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.) w § 3, iż "Kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe." Przepis ten wprawdzie nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, ale może wskazywać na tok myślenia jakim winno się kierować w kreowaniu statutu w tym zakresie. Stawianie określonych wymogów kandydatom pracowników zawsze należy bowiem konfrontować z faktyczną sytuacją pracowników danego zakładu. Niewątpliwie wymóg wyższego wykształcenia nie naruszałby zasady powszechności w sytuacji kiedy zdecydowana większość pracowników lub wszyscy pracownicy takie wykształcenie posiadają. Zupełnie inna sytuacja ma zaś miejsce w sytuacji kiedy jedynie nieliczni pracownicy posiadają takie wykształcenie.

O ile jednak wymóg wyższego wykształcenia jest wymogiem dyskusyjnym i wymaga dokonania oceny sytuacji pracowników pod tym kątem, to wymóg od kandydata do rady nadzorczej posiadania co najmniej 5 letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym niewątpliwie ogranicza uprawnienia do udziału pracowników w sprawowaniu takich funkcji.

W celu jednoznacznego określenia faktycznego ograniczenia zasady powszechności udziału pracowników w dostępie do biernego prawa wyborczego do wyżej wskazanych funkcji należałoby również ustalić jaki staż pracy oraz wykształcenie posiadali dotychczas wybierani członkowie zarządu oraz rady nadzorczej. Gdyby ustalono, że nowe reguły nie spowodowałyby w przeszłości wykluczenia jakiegokolwiek członka zarządu oraz rady nadzorczej wybranego przez pracowników zarzut naruszenia reguły powszechności poprzez wprowadzenie nowych reguł miałby słabe podstawy, zaś przy odwrotnym ustaleniu podstawy te byłyby bardzo uzasadnione. Zdaniem opiniującego te właśnie fakty byłyby istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowego zagadnienia.

Tomasz  Kwiatkowski

 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
środa, 07 października 2015 08:12

Zarząd ZZIT wzorem lat poprzednich podjął się trudu zorganizowania szkolenia powszechnego z obszaru prawa dla członków ZZIT 20 listopada br.

Szkolenie odbędzie się w Puławach.Czas szkolenia wyznaczono na 5 godzin. Liczymy na liczny udział naszych członków.  

Prosimy o przekazywania do biura związku propozycji tematów, które nurtują zainteresowanych.

Proszę o kontakt e-mailowy ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), lub bezpośredni w biurze związku.

Władysław Papuga

 
POMOC DLA DAMIANA PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
czwartek, 17 września 2015 09:38

Ty też możesz pomóc! Uratujmy życie Damiana!

     Zwracamy się z serdeczną prośbą o wsparcie. Damian jest mieszkańcem Gminy Końskowola i od urodzenia choruje na mukowiscydozę. Chłopak stara się żyć normalnie, tak jak rówieśnicy – jednak stan jego zdrowia nie do końca na to pozwala.              Mukowiscydoza do tej pory była chorobą nieuleczalną, zaburzającą pracę całego organizmu i wywołującą kolejne schorzenia, które doprowadzają bardzo często do konieczności przeszczepu płuc. Dotychczas możliwe było jedynie łagodzenie skutków choroby, jednak pojawiła się szansa na zupełne zatrzymanie jej rozwoju. Niezbędna kuracja pociąga za sobą wysokie koszta, dlatego rodzice Damiana proszą o pomoc ludzi dobrej woli.

Więcej infirmacji w zakładce "INFORMATOR ZZIT"

 
Bez nagrody za 10-cio lecie PDF Drukuj Email
Wpisany przez adm   
środa, 09 września 2015 12:09

20150907

 
Z NASZEGO OGRODU PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 08 września 2015 11:09

Pracownicy bez głosu
Zakłady Azotowe "Puławy" SA to prywatny folwark?

Dr Gabriela Masłowska, poseł na Sejm RP
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
More Sharing Services
0

W 1912 roku Marian Wieleżyński otworzył w Drohobyczu Zakład Gazu Ziemnego. Inż. Marian Wieleżyński Sp. z o.o. W 1918 roku został internowany przez Ukraińców w obozie jenieckim w Kołomyi, w którym był przetrzymywany do maja 1919 roku. Po powrocie ze zdumieniem stwierdził, że spółka pracuje bez żadnych uchybień pod nadzorem pracowników.
Współzarządzanie

Gdy po roku powstała spółka akcyjna Gazolina, Wieleżyński nie zapomniał o postawie pracowników i w statucie nowo powstałej spółki wprowadził zapis na temat akcjonariatu pracowniczego. Już w 1934 roku prezydent Ignacy Mościcki powierzył Marianowi Wieleżyńskiemu wprowadzenie akcjonariatu w przejmowanym od kapitału niemieckiego koncernie „Wspólnota Interesów", zatrudniającego 30 tys. pracowników. Tak zaczęło się w Polsce współzarządzanie przedsiębiorstwem przez pracowników.

W Europie za jednego z prekursorów tego zjawiska uważany jest Gerard Bardet. Zaprosił on pracowników swojej fabryki automatów do rady pracowniczej. Składała się ona z czterech delegatów wybieranych demokratycznie przez załogę spośród jej członków, by wraz z radą dyrekcji, której stawała się częścią, miała wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. Polegało to na tym, że komisje rady zbierały się raz w tygodniu i omawiały wpływające propozycje polepszenia jakości pracy, zwiększania wydajności czy obniżki kosztów. Warto zaznaczyć, że przedstawicielstwo pracowników miało wgląd w finanse przedsiębiorstwa. Prywatnego! Dzięki temu zarówno rada pracownicza, jak i rada dyrekcji znały udział płac w kosztach oraz zyski i straty firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma Bardeta przetrwała wielki kryzys lat 30. XX wieku. Jego załoga nigdy nie strajkowała, bo w pełni identyfikowała się z polityką firmy.
Kościół a zarządzanie

Katolicka Nauka Społeczna, której rozwój przypada na XX wiek, od początku zaczęła kłaść nacisk na partycypację w zarządzaniu. I tak Papież Pius XI zaprosił Mariana Wieleżyńskiego do współpracy podczas pisania encykliki „Quadragesimo anno" (1931 rok), w której Ojciec Święty wyraził troskę o los ludzi żyjących z pracy własnych rąk. Papież zwrócił w niej uwagę na fakt wspólnoty interesów pracowników i właścicieli przedsiębiorstw, które to przedsiębiorstwa powinny dbać nie tylko o dobrobyt materialny, ale i rozwój społeczny pracowników.

Kolejni Papieże, m.in. Jan XXIII czy bliski nam Jan Paweł II, także postulowali demokratyzację zarządzania. Wynikało to z personalistycznej koncepcji człowieka, co nie pozwalało Kościołowi na wiarę w zdobycze komunizmu, faszyzmu czy socjalizmu, ale także i liberalizmu czy modnego korporacjonizmu. Dla człowieka bowiem nie jest ważna jedynie zapłata za pracę, lecz poczucie wspólnoty i pracy na swoim.

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 roku (DzU 02.171.1397 ze zm.) gwarantuje wybór reprezentacji pracowników zarówno do rady nadzorczej, jak i zarządu spółki. Ustawa wprowadza wymóg posiadania określonych kwalifikacji przez członków rad nadzorczych potwierdzonych stosownym egzaminem państwowym. Nic więcej.

Co istotne, ustawa gwarantuje, że zapisy statutowe regulujące wybór przedstawicieli załogi w zarządzie spółki muszą przestrzegać zasady powszechności, tajności oraz bezpośredniego udziału pracowników w tych wyborach. Od momentu, gdy w Zakładach Azotowych „Puławy" SA przestała funkcjonować rada pracownicza, zgodnie z ustawą powoływani byli członkowie rad nadzorczych oraz zarządu z wyboru załogi. Jedynym kryterium, które musieli spełniać kandydaci, było zaufanie załogi. Co ważne, dzisiejsi reprezentanci załogi we władzach spółki zostali wybrani zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami. Niestety, mimo że dziś sytuacja zmieniła się diametralnie, nie sprzeciwiają się gwałconej demokracji.
Łamanie praw

Dwie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" SA z dnia 17 sierpnia 2015 roku wprowadziły zmiany w statucie spółki. Po latach funkcjonowania zapisów ustawy dziś odebrano załodze prawo wolnego wyboru reprezentacji do zarządu i rady nadzorczej spółki. Od teraz wybór może być dokonany tylko ze ściśle wyselekcjonowanego grona osób. Jak zaznacza przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych „Puławy" SA Sławomir Wręga, ponad 3 tysiące pracowników pozbawiono prawa do kandydowania na członka zarządu, a ponad 2 tysiące do kandydowania na członka rady nadzorczej. I to pomimo tego, że w statucie Grupy Azoty nie ma żadnych ograniczeń krępujących wybór załogi.

W jaki sposób ograniczono demokrację w puławskiej spółce? Wprowadzając zapisy, że kandydat do rady nadzorczej wybierany przez pracowników powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

• posiadać ukończone studia wyższe;

• być pracownikiem spółki;

• korzystać z pełni praw publicznych;

• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

• nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

Ponadto kandydat na członka zarządu wybierany przez pracowników powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Istotną informacją jest fakt, że w Grupie Azoty i w pozostałych spółkach wchodzących w skład Grupy podobne zapisy nie obowiązują. Zdaniem Anny Tarocińskiej, sekretarza rady nadzorczej i członka rady z wyboru załogi w Zakładach Chemicznych „Police", „jest to łamanie korzeni reprezentacji załogi w zarządzie czy radzie. Demokracja ma swoje prawa. Wybieramy burmistrza czy prezydenta i to nasz wybór, czy głosujemy na kogoś bez wykształcenia, czy kogoś z wyższym wykształceniem, czy kierownika. Istotą stworzenia stanowiska z wyboru załogi było właśnie wybranie człowieka – pracownika, który będzie głosem większości pracowników (tych najniższego szczebla również)".

Jak informują związkowcy z Zakładów Azotowych „Puławy" SA, o tych istotnych dla załogi zmianach poinformowano pracowników już po ich wprowadzeniu. Ustawowe reprezentacje załogi, tj. rada pracowników i związki zawodowe, nie zostały o nich poinformowane.

Rodzą się pytania. Czy wpływ na opisane wydarzenia może mieć fakt, że do dziś ani załoga, ani nawet parlamentarzyści nie poznali treści tzw. umowy konsolidacyjnej, która stała się podstawą do de facto przejęcia puławskiej spółki przez spółkę z Tarnowa? A może chodzi o planowaną budowę w Puławach elektrociepłowni napędzanej paliwem gazowym wbrew wszelkim analizom ekonomicznym, ale i polityce prowadzonej przez dzisiejszy rząd, który ogłosił przecież program wsparcia dla kopalń?
Artykuł dostępny na stronie:
http://wp.naszdziennik.pl/2015-09-07/222491,pracownicy-bez-glosu.html

Dostęp wykupiony jednorazowo kodem SMS.
Z prawem do cytowania z podaniem źródła, bez licencji do rozpowszechniania.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 114
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Odsłon : 266957

ZALOGUJ SIĘValid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma