PROTEST PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 14 lutego 2017 12:41

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych"
Konstytucja RP Art. 30

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 roku (DzU 02.171.1397 ze zm.) gwarantuje wybór reprezentacji pracowników zarówno do Rady Nadzorczej, jak i Zarządu spółki. Ustawa mówi że „Przepisy statutu dotyczące wyborów, których mowa w ust.1, uwzględniają zasady powszechności, tajności oraz bezpośredniego udziału pracowników."

Od momentu, gdy w Zakładach Azotowych „Puławy" SA przestała funkcjonować Rada Pracownicza, zgodnie z ustawą powoływani byli członkowie Rad Nadzorczych oraz Zarządu z wyboru załogi. Jedynym kryterium, które musieli spełniać kandydaci, było zaufanie załogi. W naszej firmie, w procesach demokratycznych wyborów, zawsze wybieraliśmy naszych przedstawicieli do RN i do Zarządu przy dużym udziale głosujących. To świadczy dobrze o rozumieniu przez załogę tej możliwości demokratycznego wpływu na decyzje podejmowane w spółce.
Poprzednia ekipa korporacyjnego zarządzania naszą spółką zmieniła tą demokratyczną zasadę wyborów.

Dwie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" SA z dnia 17 sierpnia 2015 roku wprowadziły zmiany w statucie spółki. Po latach funkcjonowania zapisów ustawy, odebrano załodze prawo wolnego wyboru reprezentacji do Zarządu i Rady Nadzorczej spółki. Wybór może być dokonany tylko ze ściśle wyselekcjonowanego grona osób. W jaki sposób ograniczono demokrację w puławskiej spółce? Wprowadzając zapisy, że kandydat do Rady Nadzorczej wybierany przez pracowników powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
• posiadać ukończone studia wyższe;
• być pracownikiem spółki;
• korzystać z pełni praw publicznych;
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
• nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

Ponadto kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników powinien posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Jest to łamanie idei i istoty reprezentacji załogi w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Wartością utworzenia stanowiska z wyboru załogi było właśnie wybranie człowieka – pracownika, który będzie głosem większości pracujących (tych najniższego szczebla również).
Nastąpiło istotne ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw, co może być dokonywane jedynie w przypadku naruszania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Ponieważ takie przypadki w firmie nigdy nie miały miejsca, dlatego niedopuszczalne było wprowadzanie ograniczania biernego prawa wyborczego.
Mówi o tym wyraźnie Art.31 i Art. 32 Konstytucji RP.

Zarząd MO Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. uważa, że wprowadzone zmiany do statutu GA PUŁAWY są niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż naruszają poprzez drastyczną redukcję biernego prawa wyborczego, zasadę powszechności i zasady demokracji w wyborach przedstawicieli załogi w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.
Z inicjatywy obecnego Zarządu GA PUŁAWY, staraniem szczególnym Andrzeja Skwarka, został przedłożony wniosek do Zgromadzenia Akcjonariuszy o zmianę zapisów w statucie spółki o demokratyczny i korzystny dla powszechnej reprezentacji pracujących w naszym zakładzie sposób wyborów.
Niestety Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odrzuciło ten słuszny wniosek, już tyle miesięcy prezentowany przez załogę naszej firmy.
Głośno protestujemy przeciw tej decyzji.
Jest ona niesłuszna i niczym nie uzasadnia redukcji powszechności wyborów.

Władysław Papuga

 
NEGOCJUJMY UCZCIWIE ! PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 03 lutego 2017 13:16

31.01.2017 roku na spotkaniu Zespołu Negocjacyjnego ds. opracowania nowej tabeli płac, był obecny w pełnym, składzie Zarząd GA PUŁAWY.  Przedstawiona została nowa propozycja Zarządu dotycząca tabeli i stawek w poszczególnych grupach tabeli płac. Z uwagi na odbiegające od poprzednich rozważanych i negocjowanych wartości w tabeli, postanowiono na tym spotkaniu, że zespół po dokładnej analizie przedstawionej propozycji, wyrazi swój pogląd na następnym spotkaniu wyznaczonym na dzień 2 lutego.

W naszym związku bardzo dokładnie rozważaliśmy jakie stanowisko prezentować podczas dalszych negocjacji.  Ustaliliśmy na posiedzeniu Zarządu ZZIT, aby za wzór wziąć tabelę z 11 stycznia,  zaproponowaną przez zespół. Była to propozycja czytelna, która po przeprowadzonych analizach i konsultacjach z innymi związkami zawodowymi, była możliwa do powszechnej akceptacji przez stronę związkową.  Oczywiście były elementy w propozycji regulaminu zasad wdrożenia tabeli płac, które budziły nasze niezadowolenie a które chcieliśmy jeszcze traktować jako przedmioty do dalszych  negocjacji.

Wszystkie te uzgodnione argumenty zostały dokładnie przez nas przedstawione na zebraniu z Zarządem GA PUŁAWY drugiego lutego.  Byłem pewny poparcia przynajmniej werbalnego ze strony ZZPRC. Nic takiego się nie stało. Wobec braku skutecznego wsparcia przez inne podmioty strony społecznej i  biorąc pod uwagę argumenty ze strony pracodawcy, podpisaliśmy projekt tabeli, dzięki której 1700 osób miałoby swoją kategorię. Przedstawicie 7 związków podpisało tabelę, natomiast przedstawiciele ZZPRC nie złożyli podpisu, nie zanegowali też samej tabeli.  Nie brali również udziału w uzgodnieniach projektów tabel proponowanych przez pozostałe związki. Nie rozumiem takiego zachowania, które obraża wszystkich uczestników spotkania jak również pracowników, których reprezentujemy. Jeżeli mamy inne zdanie, to mówimy o tym głośno, tak aby wszyscy wiedzieli w czym widzimy problem. Milczenie na spotkaniach, albo wypowiedzi nie związane z tematem,  które tylko wprowadzały zamęt i nerwową atmosferę  nie przyczyniają się do pozytywnego załatwienia spraw dotyczących nas wszystkich. Jesteśmy związkami zawodowymi, które mogą mieć różne zdanie i to jest normalne, ale w tematach dotyczących wszystkich pracowników powinniśmy się porozumieć i być jednogłośni.

Dziś budzi to wiele namiętnych  dyskusji, czemu się nie dziwię. Zastanawia mnie jednak czy ten sposób działania jest przypadkowy, czy też świadomie spreparowanej akcji.  Zadaję sobie pytanie;  czemu to miałoby służyć?

Być może jest to początkiem kampanii wyborczej przed wyborami naszych kandydatów do Rady Nadzorczej.

Być może miało to służyć promocji związku.

Być może miało to poniżyć inne organizacje związkowe.

Może miało to postawić Zarząd spółki w niezręcznej sytuacji

Może ktoś chciał świadomie podzielić i skłócić społeczność zakładową.

Pytania można mnożyć, ale nie o to chodzi. Piłka jest nadal w grze, negocjacje nie są zakończone.  Wyznaczyliśmy sobie czas do końca marca br. ZZIT nadal chce brać udział  w tych trudnych negocjacjach.  Na nikogo się nie obrażamy.  Wszystkie logiczne i konstruktywne argumenty będziemy przyjmować z całą otwartością, po analizie realizować.

Domagamy się jednak uczciwości i minimum  szacunku dla każdego podmiotu uczestniczącego w negocjacjach.   Nie wolno nikogo obrażać i spychać do narożnika.

Jeśli w boksie dopracowano się jasnych, uczciwych i sprawiedliwych zasad, to i w naszym świecie trzeba tego wymagać i do nich się stosować.

                                                                                                                                           

   

                                                                            Władysław  Papuga

 
SPOTKANIE Z ZARZĄDEM PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 20 stycznia 2017 14:15

RELACJA ZE SPOTKANIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z ZARZĄDEM GA PUŁAWY 20.01.2017 ROKU.

Na pierwsze, w nowym składzie personalnym, spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych z Zarządem GA PUŁAWY przyszli: Prezes Jacek Janiszek i Wiceprezes Krzysztof Homenda. Obecny był nowy Kierownik Działu Komunikacji Korporacyjnej Michał Mulawa.
Na wstępie Jacek Janiszek zapowiedział, że spotkania tego typu będą się odbywać cyklicznie, gdyż Zarządowi zależy na częstych kontaktach z przedstawicielami pracujących a tym samym zależy mu na właściwej komunikacji. Wspólnie powinniśmy podejmować i rozwiązywać stawiane zadania i pokonywać przeciwności. Dialog i współpraca w długiej (nawet pięćdziesięcioletniej perspektywie) powinien stać się normą.
Krzysztof Homenda również mocno akcentował potrzebę współpracy, szczególnie w obszarach finansów i komunikacji. Stwierdził, że są to bardzo ważne powiązania bowiem ostatecznie przenosi się to na dobre interesy spółki i aktualną sytuację finansową zakładu. Mając na uwadze stawiane cele przez właściciela będziemy realizować dobre relacje z pracującymi.
Michał Mulawa wyraził zdziwienie i zdumienie, że nie zastał w biurze, nawet adresów do organizacji związkowych, gdy rozpoczynał pracę. Nie świadczy to dobrze o poprzednim systemie zarządzania komunikacją społeczną. Zapewnił, że GA PUŁAWY jako filar w przemyśle chemicznym na Lubelszczyźnie i w kraju, będzie niebawem właściwie prezentowana na zewnątrz.

Odpowiedzi Jacka Janiszka na pytania:
Czy będą jakieś jeszcze zmiany w składzie i liczebności Zarządu GA PUŁAWY?
Nie wiemy jakie jeszcze może mieć zamiary wobec nas minister Morawiecki.
Czy są zamiary wyodrębniania poza struktury naszego zakładu jakichkolwiek obszarów?
Nie, nie ma takich projektów.
Czy będzie budowana elektrociepłownia?
Ponieważ zapotrzebowanie na ciepło w fabryce będzie rosło, konieczna jest budowa i uruchomienie nowego bloku energetycznego.
Dlaczego redukowane są wydatki na bieżące remonty na instalacjach?
Nie jest tak, że budżety remontowe są cięte bez wiedzy i przyzwolenia gospodarzy obiektów. Jest to racjonalnie dzielone w zależności od potrzeb i możliwości.
Jakie jest stanowisko Zarządu w stosunku do prac nad nową tabelą wynagradzania?
Zarząd przyjaźnie przygląda się pracom w zespole zadaniowym. Wolą Zarządu jest by została wypracowana tabela, która będzie służyła pracującym na wiele lat następnych.
Czujemy się przez to odpowiedzialni za pracujących w firmie i ich rodziny.

Władysław Papuga

 
BAL KARNAWAŁOWY PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
czwartek, 12 stycznia 2017 10:58

wpid-najpopularniejszy karnawal w europie-825x510

 

 

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników zaprasza swoich członków i sympatyków na Bal Karnawałowy, który odbędzie się 17 lutego od godziny 18:00 w Restauracji „Kameralna”

Członkowie związku- 20 zł

Sympatycy- 70 zł

Zapisy wraz z wpłatami w biurze związku do 10 lutego.

ZAPRASZAMY

 
2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 30 grudnia 2016 11:23

12 miesięcy zdrowia

53 tygodni szczęścia

8760 godzin wytrwałości

525600 minut pogody ducha

31536000 sekund miłości

W NOWYM ROKU  2017


                                                                       Życzy  Zarząd  ZZIT

 

nowyrok

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 132
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Odsłon : 427606
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma