DECYZJA RADY NADZORCZEJ Drukuj
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 14 sierpnia 2018 08:06

Raport bieżący nr 26/2018
Temat:
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. (dalej: „Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2018 r. odwołała ze składu Zarządu Pana Jacka Janiszka – Prezesa Zarządu Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza delegowała Pana dra Krzysztofa Bednarza – członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, do czasu powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Krzysztof Bednarz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Krzysztofa Bednarza, że nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Bednarza.
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące zmian w Zarządzie Spółki weszły w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 4 i 5, § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).