Rada Pracowników


Rada Pracowników PDF Drukuj Email
Wpisany przez adm   
czwartek, 09 lipca 2015 07:55

W zakładce "Rada Pracowników" będziemy zamieszczać dokumenty z działalności Rady Pracowników.

Zachęcamy do czytania i analizy przedstawianych opracowań.

Prosimy o uwagi Katarzyna Głuszyńska (3775) , Anna Ozga (3869 lub 503-063-355) lub Biuro ZZiT (2179 lub 608-291-047)

 

 

 

W odpowiedzi na pytania zawarte w  piśmie Rady Pracowników z dnia 21 stycznia 2016 r. pracodawca udzielił następujących odpowiedzi:

1. Czy były przeprowadzone na Instalacji Odsiarczania badania wpływu środowiska pracy na organizmy zatrudnionych tam pracowników. Jeżeli tak prosimy o przekazanie wyników, jeżeli nie to kiedy zostaną przeprowadzone?

 

W odpowiedzi poinformowano, że pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników są przeprowadzane w Spółce na bieżąco w oparciu o obowiązujące przepisy. Na Instalacji Odsiarczania Spalin przeprowadzano badania pod kątem występowania następujących czynników:

- innych nietrujących pyłów przemysłowych ? w tym zawierających wolną krystaliczną krzemionkę
   poniżej 2% (pył siarczanu amonu),

- hałas,

- amoniak,

- drgania o działaniu ogólnym, i nie stwierdzono w żadnym z badań przekroczenia dopuszczalnych wartości NDS i NDN.

Ponadto zgodnie z  Kodeksem Pracy oraz poleceniem służbowym Nr 26 z 2015 roku w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz zapewnienia warunków do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, wszyscy pracownicy przechodzą badania wstępne, okresowe i kontrolne. W skierowaniu na badania pracodawca opisuje warunki pracy uwzględniając informacje o występowaniu na stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tym stanowisku.

 

Pyt. 2. Czy pomieszczenia: sterownia, mistrzówki, dyżurki obchodowych, jadalni itp. spełniają normy zawarte w przepisach BHP?

W odpowiedzi poinformowano, że pomieszczenia mistrzówki, jadalni, dyżurki obchodowych oraz sterowni spełniają wymagania określone w przepisach bhp. Wyjątkiem jest pomieszczenie szatni, w którym odległości pomiędzy szafkami  ubraniowymi są zbyt małe w stosunku do wymaganych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a co  spowodowane jest dostawieniem dodatkowych szafek dla pracowników zatrudnionych w ramach zwiększenia nominalnej obsady instalacji o jednego pracownika na brygadę, w stosunku do  obsady stanowisk przewidzianej w fazie projektowania i budowy budynku.

Pyt.3 Dlaczego nie przewidziano obsługi administracyjnej dla nowotworzonego wydziału?

W odpowiedzi znalazła się informacja, że obsługa administracyjna nowego wydziału znajduje się na Wydziale Kotłowni, gdzie Referent techniczny ma w zakresie obowiązków obsługę części kotłowni, a także części IOS. Dla porównania podany został przykład podobnego rozwiązania  na wydziale PEC3 i PEC5, gdzie jeden referent zajmuję się sprawami pracowników tych wydziałów.

Pyt. 4 Prosimy o przekazanie zestawienia zawierającego: stawki wynagrodzeń zasadniczych pracowników, posiadane prze nich kategorie zaszeregowania oraz kategorie im należne.

 

Pracodawca poinformował Radę Pracowników, o tym że prośba o przekazanie zestawienia zawierającego: stawki wynagrodzeń zasadniczych pracowników, posiadane przez nich kategorie zaszeregowania oraz kategorie im należne, wykracza poza zakres informacji, do przekazywania których pracodawca jest zobowiązany na mocy Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, a ponadto przekazanie tak szczegółowych danych byłoby naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym poinformowano, że:

a/ docelowa szczegółowa organizacyjna Wydziału Odsiarczania Spalin ma obejmować
     następujące stanowiska:

 

 

Nazwa stanowiska

Ilość etatów

Maksymalna kategoria zaszeregowania

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze

Kierownik Wydziału                   

1

9

8356 zł

Specjalista Technolog

1

7

6641 zł

Starszy Mistrz                      

1

8

7499 zł

Mistrz /zm./                        

5

6

6000 zł

Sterowniczy procesów chemicznych /zm./

15

5

5356 zł

Maszynista Kotła - Aparatowy  zm./          

10

5

5356 zł

 

b/ wynagrodzenia pracowników obecnego Wydziału Kotłowni zatrudnionych na stanowisku maszynisty kotła, spośród których rekrutować się będą pracownicy na nowo tworzonym Wydziale Odsiarczania Spalin, wahają się pomiędzy kategorią 1 a 5, średnie wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3143 zł a dodatek zmianowy od 1 stycznia br wynosi 1228,69 zł.

Ponadto pracodawca wyjaśnił, że w celu nie pogarszania poziomu wynagrodzeń pracowników, którzy będą obsługiwać instalację odsiarczania, a którzy rekrutować się będą spośród dotychczasowych maszynistów kotła, a także w celu stworzenia pracownikom przestrzeni dla awansu płacowego, zostanie utworzone stanowisko maszynista kotła ? aparatowy procesów chemicznych, wyceniane w Taryfikatorze Kwalifikacyjnym Pracy tak samo jak stanowisko maszynista kotła, zamiast stanowiska aparatowy procesów chemicznych, wycenianego niżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W dniu 20 stycznia 2016 r miało miejsce posiedzenie Rady Pracowników związane z projektem zmian w schemacie organizacyjnym i planie zatrudnienia Zakładu Elektrociepłowni.
Rada Pracowników spotkała się z pracownikami instalacji odsiarczania spalin i wysłuchała ich opinii odnośnie planowanych zmian:
1/ utworzenia nowego Wydziału Odsiarczania Spalin po wydzieleniu instalacji odsiarczania spalin
z Wydziału Kotłowni,
2/ przeniesienia na stałe 5 etatów ze stanowiska Maszynista urządzeń przeładunkowych i
układających w Wydziale Nawęglania i Odpopielania do nowoutworzonego Wydziału Odsiarczania
Spalin na stanowisko Maszynista Kotła,
3/ przeniesienia 5 etatów ze stanowiska Maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni
ścieków /zm/ na stanowisko Monter sieci cieplnych i gazowych i wod ? kan /zm/ w Wydziale
Dystrybucji Mediów Energetycznych z jednoczesną likwidacją stanowiska Maszynista maszyn i
urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków.
Po wysłuchaniu uwag pracowników instalacji odsiarczania spalin Rada Pracowników wystąpiła o dodatkowe informacje, które usprawnią proces konsultacji. Dodatkowe informacje i materiały źródłowe dostępne u członków Rady Pracowników.

 


 

 

 


 

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2
Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 
Odsłon : 1000915
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma