Rada Pracowników


INFORMACJA W ZWIĄZKU Z OŚWIADCZENIEM CZŁONKA ZARZADU Z WYBORU ZAŁOGI PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
środa, 24 lutego 2021 13:45

radaa

 
Opinie Rady Pracowników PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
wtorek, 23 czerwca 2020 10:39

Opinia Rady Pracowników 1.pdf

Opinia rady Pracowników 2.pdf

Opinia Rady Pracowników 3.pdf

Opinia Rady Pracowników 4.pdf

Opinia Rady Pracowników 5.pdf

Opinia Rady Pracowników 6.pdf

Opinia Rady Pracowników 7.pdf

Opinia Rady Pracowników 8.pdf

Opinia rady Pracowników 9.pdf

Opinia rady Pracowników 10.pdf

Opinia Rady Pracowników 11.pdf

Opinia Rady Pracowników 12.pdf

Opinia Rady Pracowników 13.pdf

 
Nowy Pion PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
piątek, 07 grudnia 2018 11:16

nowypion

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez bzzit   
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 06:40

OPINIA WS DZIAŁU ZAKUPÓW.PDF

 
Rada Pracowników PDF Drukuj Email
Wpisany przez adm   
czwartek, 09 lipca 2015 07:55

W zakładce "Rada Pracowników" będziemy zamieszczać dokumenty z działalności Rady Pracowników.

Zachęcamy do czytania i analizy przedstawianych opracowań.

Prosimy o uwagi Katarzyna Głuszyńska (3775) , Anna Ozga (3869 lub 503-063-355) lub Biuro ZZiT (2179 lub 608-291-047)

 

 

 

W odpowiedzi na pytania zawarte w  piśmie Rady Pracowników z dnia 21 stycznia 2016 r. pracodawca udzielił następujących odpowiedzi:

1. Czy były przeprowadzone na Instalacji Odsiarczania badania wpływu środowiska pracy na organizmy zatrudnionych tam pracowników. Jeżeli tak prosimy o przekazanie wyników, jeżeli nie to kiedy zostaną przeprowadzone?

 

W odpowiedzi poinformowano, że pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników są przeprowadzane w Spółce na bieżąco w oparciu o obowiązujące przepisy. Na Instalacji Odsiarczania Spalin przeprowadzano badania pod kątem występowania następujących czynników:

- innych nietrujących pyłów przemysłowych ? w tym zawierających wolną krystaliczną krzemionkę
   poniżej 2% (pył siarczanu amonu),

- hałas,

- amoniak,

- drgania o działaniu ogólnym, i nie stwierdzono w żadnym z badań przekroczenia dopuszczalnych wartości NDS i NDN.

Ponadto zgodnie z  Kodeksem Pracy oraz poleceniem służbowym Nr 26 z 2015 roku w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz zapewnienia warunków do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, wszyscy pracownicy przechodzą badania wstępne, okresowe i kontrolne. W skierowaniu na badania pracodawca opisuje warunki pracy uwzględniając informacje o występowaniu na stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tym stanowisku.

 

Pyt. 2. Czy pomieszczenia: sterownia, mistrzówki, dyżurki obchodowych, jadalni itp. spełniają normy zawarte w przepisach BHP?

W odpowiedzi poinformowano, że pomieszczenia mistrzówki, jadalni, dyżurki obchodowych oraz sterowni spełniają wymagania określone w przepisach bhp. Wyjątkiem jest pomieszczenie szatni, w którym odległości pomiędzy szafkami  ubraniowymi są zbyt małe w stosunku do wymaganych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a co  spowodowane jest dostawieniem dodatkowych szafek dla pracowników zatrudnionych w ramach zwiększenia nominalnej obsady instalacji o jednego pracownika na brygadę, w stosunku do  obsady stanowisk przewidzianej w fazie projektowania i budowy budynku.

Pyt.3 Dlaczego nie przewidziano obsługi administracyjnej dla nowotworzonego wydziału?

W odpowiedzi znalazła się informacja, że obsługa administracyjna nowego wydziału znajduje się na Wydziale Kotłowni, gdzie Referent techniczny ma w zakresie obowiązków obsługę części kotłowni, a także części IOS. Dla porównania podany został przykład podobnego rozwiązania  na wydziale PEC3 i PEC5, gdzie jeden referent zajmuję się sprawami pracowników tych wydziałów.

Pyt. 4 Prosimy o przekazanie zestawienia zawierającego: stawki wynagrodzeń zasadniczych pracowników, posiadane prze nich kategorie zaszeregowania oraz kategorie im należne.

 

Pracodawca poinformował Radę Pracowników, o tym że prośba o przekazanie zestawienia zawierającego: stawki wynagrodzeń zasadniczych pracowników, posiadane przez nich kategorie zaszeregowania oraz kategorie im należne, wykracza poza zakres informacji, do przekazywania których pracodawca jest zobowiązany na mocy Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, a ponadto przekazanie tak szczegółowych danych byłoby naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym poinformowano, że:

a/ docelowa szczegółowa organizacyjna Wydziału Odsiarczania Spalin ma obejmować
     następujące stanowiska:

 

 

Nazwa stanowiska

Ilość etatów

Maksymalna kategoria zaszeregowania

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze

Kierownik Wydziału                   

1

9

8356 zł

Specjalista Technolog

1

7

6641 zł

Starszy Mistrz                      

1

8

7499 zł

Mistrz /zm./                        

5

6

6000 zł

Sterowniczy procesów chemicznych /zm./

15

5

5356 zł

Maszynista Kotła - Aparatowy  zm./          

10

5

5356 zł

 

b/ wynagrodzenia pracowników obecnego Wydziału Kotłowni zatrudnionych na stanowisku maszynisty kotła, spośród których rekrutować się będą pracownicy na nowo tworzonym Wydziale Odsiarczania Spalin, wahają się pomiędzy kategorią 1 a 5, średnie wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3143 zł a dodatek zmianowy od 1 stycznia br wynosi 1228,69 zł.

Ponadto pracodawca wyjaśnił, że w celu nie pogarszania poziomu wynagrodzeń pracowników, którzy będą obsługiwać instalację odsiarczania, a którzy rekrutować się będą spośród dotychczasowych maszynistów kotła, a także w celu stworzenia pracownikom przestrzeni dla awansu płacowego, zostanie utworzone stanowisko maszynista kotła ? aparatowy procesów chemicznych, wyceniane w Taryfikatorze Kwalifikacyjnym Pracy tak samo jak stanowisko maszynista kotła, zamiast stanowiska aparatowy procesów chemicznych, wycenianego niżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W dniu 20 stycznia 2016 r miało miejsce posiedzenie Rady Pracowników związane z projektem zmian w schemacie organizacyjnym i planie zatrudnienia Zakładu Elektrociepłowni.
Rada Pracowników spotkała się z pracownikami instalacji odsiarczania spalin i wysłuchała ich opinii odnośnie planowanych zmian:
1/ utworzenia nowego Wydziału Odsiarczania Spalin po wydzieleniu instalacji odsiarczania spalin
z Wydziału Kotłowni,
2/ przeniesienia na stałe 5 etatów ze stanowiska Maszynista urządzeń przeładunkowych i
układających w Wydziale Nawęglania i Odpopielania do nowoutworzonego Wydziału Odsiarczania
Spalin na stanowisko Maszynista Kotła,
3/ przeniesienia 5 etatów ze stanowiska Maszynista maszyn i urządzeń przepompowni i oczyszczalni
ścieków /zm/ na stanowisko Monter sieci cieplnych i gazowych i wod ? kan /zm/ w Wydziale
Dystrybucji Mediów Energetycznych z jednoczesną likwidacją stanowiska Maszynista maszyn i
urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków.
Po wysłuchaniu uwag pracowników instalacji odsiarczania spalin Rada Pracowników wystąpiła o dodatkowe informacje, które usprawnią proces konsultacji. Dodatkowe informacje i materiały źródłowe dostępne u członków Rady Pracowników.

 


 

 

 


 

 

 

 


Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Odsłon : 924971
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma